Menu
Wyszukiwarka
Licznik odwiedzin
Dzisiaj: 35
W tym miesiącu: 1736
Wszystkich: 121094

 

 

VI Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania (VI OPiZ)

 

Regulamin

 

§ 1

 

 1. Organizatorem Olimpiady jest Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie, decyzją Dziekana Wydziału, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 nr 13 poz. 125) z późniejszymi zmianami, z wyłączeniem pkt.11 § 9 Regulaminu. Siedziba Organizatora mieści się w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 19B.

 

§ 2

 

 1. Celem głównym Olimpiady jest zwiększenie zainteresowania problematyką gospodarczą i dostarczenie dodatkowej wiedzy ekonomicznej, służącej zrozumieniu zachodzących procesów gospodarczych. Ma również rozbudzić i wzmocnić wśród młodzieży postawy i zachowania przedsiębiorcze, oraz zachęcić do studiowania na kierunkach ekonomicznych.

 

§ 3

 

1.  Program Olimpiady oraz regulamin został opracowany przez Przewodniczącego Olimpiady przy wsparciu Komitetu Głównego, Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego.

2.  Za prawidłowy przebieg Olimpiady odpowiedzialny jest Przewodniczący Olimpiady.

3.  Olimpiada jest adresowana do uczniów, którzy uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018.

4.  Za zgodą Przewodniczącego Olimpiady, w zawodach mogą wziąć udział uczniowie innych szkół, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 nr 13 poz. 125, z póz. zm.).

5.  Udział w Olimpiadzie jest dobrowolny i bezpłatny.

 

§ 4

 

1.  Olimpiada to trójstopniowe zawody, składające się z:

    a. Zawodów I stopnia (Szkolne),

    b. Zawodów II stopnia (Okręgowe),

    c. Zawodów III stopnia (Centralne - Finał).

2.  Harmonogram zawodów zostanie ogłoszony na stronie internetowej VI OPiZ przed rozpoczęciem rejestracji do zawodów.

3.  Zawody mają charakter indywidualny a poziom trudności rośnie z każdym ich stopniem.

 

§ 5

Zapisy

 

1.  Dyrektorzy szkół wyznaczają nauczyciela, zwanego dalej Opiekunem, który jest odpowiedzialny za zapisy, przebieg Olimpiady w szkole oraz reprezentuje szkołę w następnych stopniach zawodów.

2.  Uczniowie dobrowolnie zgłaszają Opiekunowi chęć udziału w VI OPiZ, po zapoznaniu się z Regulaminem.

3.  Opiekun dokonuje elektronicznej rejestracji uczniów, w ustalonym okresie zapisów, zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej Olimpiady oraz przesyła wydruk rejestracji do Organizatora.

4.  Przesłany wydruk powinien zawierać pisemną zgody każdego ucznia, podpis Opiekuna i Dyrektora szkoły oraz pieczęć szkoły.

5.  Zgłoszenie przesłane po wyznaczonym terminie lub z niepełnymi danymi nie będzie uwzględnione.

 

§ 6

Zawody I Stopnia (Szkolne)

 

1.  Zawody I stopnia odbywają się jednocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach.

2.  Do rywalizacji mogą przystąpić wyłącznie uczniowie, wymienieni w § 3 p. 2 i 3, zgłoszeni przez szkoły, zgodnie z procedurą rejestracyjną, którzy znajdą się na liście zakwalifikowanych do zawodów, zamieszczonej na stronie internetowej Olimpiady.

3.  Zawody mają formę pisemnego testu złożonego z 50 pytań zamkniętych i trwać będą 60 min. Zakres tematyczny pytań obejmuje program przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”, znajomości zagadnień dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, podstawowych pojęć ekonomicznych i znajomości bieżących wydarzeń życia gospodarczego.

4.  Testy i karty odpowiedzi zostaną dostarczone do szkół przez Organizatora.

5.  Rywalizacja odbywa przed Komisją (3-osobową) wyznaczoną przez Dyrektora szkoły. W przypadku gdy w szkole, do której uczęszcza uczeń, nie organizuje się eliminacji, może do nich przystąpić w szkole wskazanej przez Dyrektora szkoły.

 

§ 7

Zawody II Stopnia (Okręgowe)

 

1.  Zawody II Stopnia zostaną przeprowadzone w sześciu okręgach, w wyznaczonych Szkołach Partnerskich oraz u Organizatora, w następujących miastach:

            - okręg Północo-zachodni - Poznań,

            - okręg Północny – Toruń,

            - okręg Centralny – Warszawa,

            - okręg Zachodni – Wrocław,

            - okręg Południowy – Częstochowa,

            - okręg Wschodni – Lublin.

2.  Lista Szkół Partnerskich, wyłonionych przez Komitet Główny, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Olimpiady wraz z listą zakwalifikowanych do Zawodów II Stopnia.

3.  W przypadku braku możliwości przeprowadzenia eliminacji w wybranej Szkole Partnerskiej, uczestnicy z tego regionu będą rywalizować w innym okręgu lub obiektach Organizatora w Częstochowie.

4.  Komisje Okręgowe, powołane przez Przewodniczącego Olimpiady, składają się z minimum 5 osób. Przewodniczącym Komisji Okręgowej jest przedstawiciel Organizatora lub Dyrektor Szkoły Partnerskiej a Członkami, powołani przez Przewodniczącego Olimpiady, Nauczyciele – Opiekunowie uczestników tych Eliminacji.

5.  Podział uczniów na poszczególne Okręgi zostanie ogłoszony wraz z listą zakwalifikowanych do tych zawodów, w oparciu o lokalizację szkoły, możliwości organizacyjne Szkół Partnerskich i dojazdu uczestników.

6.  Do Zawodów II Stopnia  zakwalifikowane zostaną osoby, które uzyskały w Zawodach I Stopnia minimum kwalifikacyjne, wyznaczone przez Przewodniczącego Olimpiady.

7.  Zawody II Stopnia mają formę testu pisemnego, złożonego z 60 pytań zamkniętych, na rozwiązanie którego przewidziano 60 minut. Zakres tematyczny pytań dotyczy zagadnień wymienionych w załączniku nr 1 do regulaminu.

8.  Testy i karty odpowiedzi zostaną dostarczone przez Organizatora, najpóźniej w dniu zawodów.

 

§ 8

Zawody III Stopnia (Centralne - Finał)

 

1.  Zawody III Stopnia VI OPiZ zostaną przeprowadzone w Auli Wydziału Zarządzania w Częstochowie
i trwać będą 90 minut.

2.  Do Finału dopuszczonych zostanie 50 osób, które uzyskały najwyższą ilość punktów w Zawodach II Stopnia. Liczba finalistów może być zwiększona jeśli wymagany próg kwalifikacyjny będzie osiągnięty przez więcej niż 50 osób.

3.  Rywalizacja odbywa się przed Komitetem Głównym i ma formę pisemną a zestaw 70 pytań składa się z dwóch części. Część pierwsza (60 pytań) ma formę testu pytań zamkniętych z odpowiedziami wielokrotnego wyboru. Druga część, składa się z 10 pytań otwartych, które dotyczą głównie praktycznych problemów zarządzania przedsiębiorstwem. Tematyka pytań dotyczy zagadnień wymienionych w programie z przewagą problematyki z części zmiennej.

4.  Uczestnik, który uzyska w finale największą liczbę punktów zostaje Zwycięzcą VI OPiZ.

§ 9

Nagrody i uprawnienia

 

1.  Każdy uczestnik finału uzyskuje tytuł finalisty a część z nich tytuł laureata VI OPiZ.

2.  Liczba laureatów zostanie określona przez Komitet Główny, w oparciu o poziom zawodów, ale nie będzie większa niż 25 osób.

3.  Zasady przyjmowania laureatów i finalistów Olimpiady na studia wyższe nie są jednolite na poszczególnych uczelniach. Zgodnie z art. 169 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zm.) są określane w uchwałach senatów uczelni i podawane do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na danej uczelni.

4.  Na zwycięzców poszczególnych kategorii, szkoły i nauczycieli czekają nagrody rzeczowe, bezpłatne świadczenia usług, ufundowane przez Partnerów, Sponsorów, Instytucje oraz Organizatora.

5.  Lista nagród zostanie zamieszczona na stronie internetowej Olimpiady.

6.  Przewidziano nagrodę dla uczestnika, w kategorii „Wiem najwięcej”, który w trzech stopniach zawodów uzyska najwyższą sumę punktów.

7.  Nagrody otrzymują zwycięskie szkoły w dwóch kategoriach:

a   „Przedsiębiorcza Szkoła”,

Zestawy książek otrzymają trzy szkoły, które zgłoszą największą liczbę uczestników. Decyduje liczba zgłoszeń wraz z przystąpieniem do zawodów I stopnia.

b.  Najlepsza szkoła”,

Zwycięzcą zostaje szkoła, której uczniowie (finaliści) uzyskają największą liczbę punktów w Finale Olimpiady.

8.  W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez rywalizujących uczestników czy szkoły,  nagrody zostaną rozdzielone, za wyjątkiem klasyfikacji końcowej oraz kategorii „Wiem najwięcej", gdzie dla wyłonienia zwycięzcy oraz kolejnych miejscach zostanie zastosowane następujące postępowania:

a.  w przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez dwóch lub więcej uczestników o zwycięstwie zdecyduje większa liczba punktów uzyskanych za pytania otwarte w teście finałowym,

b.  jeśli postępowanie w p. 9a nie spowoduje rozstrzygnięcia, o zwycięstwie zdecyduje suma punktów z finału i Zawodów II Stopnia,

c.  jeśli postępowanie w p. 9b nie spowoduje rozstrzygnięcia o zwycięstwie zdecyduje suma punktów ze wszystkich stopni zawodów,

d.  wynik z Zawodów II Stopnia w postępowaniu w p. b i c pomnożony zostanie przez wskaźnik 0,9 a z Zawodów I Stopienia przez 0,8,

e.  w przypadku braku rozstrzygnięcia według ww. kryteriów, decyzją Komitetu Głównego mogą być zastosowane dodatkowe kryteria lub zostaną przyznane równoległe miejsca.

9.  Przewidziane są nagrody dla Opiekunów Laureatów. Opiekun może uzyskać tylko jedną nagrodę, niezależnie od liczby uczniów, którzy byli pod jego opieką.

10.  Dla uczniów ze szkół zlokalizowanych w dawnym województwie częstochowskim oraz Wieluniu i Radomsku wprowadza się regionalną rywalizację „Częstochowski Olimpijczyk”. Liczba szkół w tej kategorii decyzją Komitetu Głównego może zostać zmieniona. Zwycięzcą kategorii zostanie uczestnik z najwyższą liczbą punktów w Zawodach III Stopnia. Jeśli rywalizacja regionalna zakończy się na Zawodach II Stopnia o wygranej zdecyduje wynik tych zawodów. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów zostanie zastosowane podobne postępowanie jakie przewidziano w punkcie 8.

11. Wraz z pojawianiem się kolejnych sponsorów zwiększana zostanie liczba nagrodzonych uczestników i mogą być wprowadzane dodatkowe kategorie rywalizacji.

 

§ 10

 

 1. Olimpiada ma zasięg krajowy i nie przewiduję się rywalizacji międzynarodowej.

 

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

1.  Deklaracja ucznia o przystąpieniu do Olimpiady, oznacza akceptację regulaminu a podanie adresu e-mail jest wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji związanych z Olimpiadą, w trybie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi. zm.).

2.  W przypadku uczniów niepełnoletnich Organizator zobowiązuje szkoły do uzyskania zgody Rodzica ucznia (Opiekuna prawnego), z konsekwencjami wymienionymi w p.1,3 i 4.

3.  Administratorem danych osobowych uczestników i opiekunów jest sekretarz Olimpiady i Komitet Główny.

4.  Przystąpienie ucznia do Olimpiady  i udział w Eventach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie jego danych osobowych i wizerunku w materiałach o charakterze informacyjnym czy promocyjnym Olimpiady, na stronie internetowej Olimpiady i Organizatora, profilu OPiZ na Facebooku oraz w mediach (zdjęcia i filmy relacjonujące przebieg zawodów i Eventów) a także w celach ewaluacji i sprawozdawczości projektu.

5.  Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione innym podmiotom w celach dokumentowania przebiegu zawodów, ich ewaluacji i dla sprawozdawczości.

6.  W celach wymienionych w p.1,4 i 5 mogą być wykorzystane dane Nauczyciela – Opiekuna.

7.  Organizator dołoży wszelkich starań, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym, uczestnictwo w zawodach, poprzez ich organizację w przystosowanych do tego miejscach. 

8.  Organizator nie przewiduje przeprowadzenia dodatkowych zawodów dla uczestników, którzy z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych nie mogli przystąpić do rywalizacji w zaplanowanych terminach.

9.  Z ważnych powodów (np. udział w innej Olimpiadzie) Organizator umożliwi Uczestnikowi zmianę lokalizacji zawodów I czy II stopnia.

10. Pytania we wszystkich stopniach olimpiady oparte są na polskim ustawodawstwie gospodarczym według stanu na dzień 31.03.2017 r.

11. Odwołania od wyników i postanowień Komitetu mogą zgłaszać wyłącznie Opiekunowie w formie elektronicznej na formularzu, którego wzór zamieszczono na stronie internetowej Olimpiady, w ciągu 48 godz. od ich ogłoszenia, na adres: olimpiada@zim.pcz.pl.

12.  Odwołania dotyczące wyników testów rozpatruje Komitet Główny, poprzez ponowne sprawdzenie kart odpowiedzi, których ono dotyczą. Odwołania w innych sprawach rozstrzyga, powołana przez Dziekana, Komisja Odwoławcza, w ciągu 7 dni od złożenia wniosku. Uznanie odwołania w przypadku Zawodów III Stopnia skutkować będzie nadaniem równoległego miejsca w ostatecznych wynikach. Przyznanie nagrody będzie uzależnione od możliwości finansowych projektu.

 13. Dodatkowo zorganizowane będą Eventy i okolicznościowe konkursy. Odpowiednie informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Olimpiady.

14.  Koszty związane z dojazdem na Zawody II i III Stopnia pokrywają sami uczestnicy.

15.  Organizator zapewni w dniu finału wyżywienie  uczestnikom Finału oraz ich Opiekunom.

16.  W wyjątkowych sytuacjach Organizator ma prawo do zmiany miejsca i terminów zawodów a także anulowania wyników zawodów I Stopnia w szkole, w przypadku ujawnienia istotnych nieprawidłowości w ich przebiegu. W przypadku anulowania wyników, zawody nie będą powtórzone.

17.  Wyniki poszczególnych eliminacji a także listy zakwalifikowanych do kolejnych zawodów zostaną ogłoszone na stronie Olimpiady w terminach przewidzianych w harmonogramie VI OPiZ. Nie przewiduję się ich wysyłania do szkół ani do uczestników.

18.  Jeśli karty odpowiedzi z Zawodów I Stopnia zostaną zagubione przez Organizatora lub ulegną zniszczeniu w wyniku zdarzeń losowych,  to uczniowie, których to dotyczy, zostaną dopuszczeni do Zawodów II Stopnia. 

19.  Jeśli z winy organizatora, Szkoły Partnerskiej lub zdarzeń losowych nie odbędą się w okręgu Zawody II Stopnia lub zagubione zostaną karty odpowiedzi, o awansie do Finału z tego okręgu zdecydują wyniki Zawodów I Stopnia. Liczba zakwalifikowanych w ten sposób,  będzie proporcją liczebności uczestników z okręgu do ogólnej liczby uczestników zawodów II stopnia. W takim przypadku liczba finalistów może być większa niż 50 osób.

20. Decyzje w sprawach nie ujętych w Regulaminie podejmuje Przewodniczący Olimpiady, po konsultacjach z Komitetem Głównym.

21. Wszelki kontakty uczestników z Organizatorem odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Opiekunów.

22. Organizator nie wystawia zaświadczeń o uczestnictwie w Zawodach I i II Stopnia. Dokumentami potwierdzającymi udział w Olimpiadzie są listy uczestników oraz listy z wynikami dostępne na stronie internetowej Olimpiady.

21. Do kontaktów z Opiekunami i szkołami Organizator wyznacza Sekretarza Komitetu Organizacyjnego.

22. Adres Organizatora i dane kontaktowe:

 

Olimpiada

Wydział Zarządzania PCz

42-200 Częstochowa; Al. Armii Krajowej 36 B, p. 9.

e-mail: olimpiada@wz.pcz.pl.

telefon: 34 325 03 76; 34 325 03 56

strona internetowa Olimpiady:www.olimpiada.wz.pcz.pl

 

23.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1.

Program i zalecana literatura dla uczestników VI OPiZ

Temat „Przedsiębiorca we współczesnej gospodarce”

Program Olimpiady

1.  Zawody w ramach V OPIZ obejmują wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu, finanse i ekonomia.

2.  Program Olimpiady oparty jest na podstawach programowych przedmiotów realizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych (ogólnokształcących i ekonomicznych) a przede wszystkim na podstawach przedsiębiorczości oraz: ekonomii, marketingu, elementach prawa gospodarczego, ekonomice przedsiębiorstw, finansach i bankowości, podstawach rachunkowości i podstawach statystyki.

3.  Program Olimpiady obejmuję także wybrane zagadnienia z przedmiotów wymienionych w p. 2. realizowanych w szkołach wyższych.

4.  Program Olimpiady składa się z części stałej dotyczącej przedsiębiorczości i zarządzania przedsiębiorstwem oraz z części zmiennej związanej z tematem edycji.

5.  Część stała programu obejmuje następujące obszary:

a.  Przedsiębiorczość (uwarunkowania przedsiębiorczości, przedsiębiorczość i przedsiębiorca w teorii ekonomii, proces rejestracji działalności gospodarczej, formy organizacyjno-prawne podmiotów gospodarczych, ryzyko w działalności gospodarczej, specyfika małej firmy i jej znaczenie w gospodarce, biznes-plan, formy zatrudnienia pracowników, aktualne wydarzenia życia gospodarczego),

b.  Podstawy zarządzania organizacjami (menedżer w organizacji, otoczenie organizacji, zarządzanie celami i planowanie, zarządzanie strategiczne, podejmowanie decyzji menedżerskich, struktury organizacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi, społeczna odpowiedzialność organizacji),

c.  Ekonomia ( popyt globalny, polityka fiskalna i handel zagraniczny; pieniądz i system bankowy; bezrobocie; inflacja;  wzrost gospodarczy; popyt, podaż i rynek; reakcje popytu na zmiany cen i dochodów; teoria wyboru konsumenta),

d.  Podstawy marketingu ( zachowania nabywców, kompozycja marketingu -mix, strategia produktu, strategia ceny, dystrybucja jako element marketingu, strategia promocji),

e.  Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (wartość pieniądza w czasie, instrumenty zarządzania finansami, uwarunkowania decyzji finansowych,  podstawowe sprawozdania finansowe).

6.  Część zmienna programu wynikająca z tematu edycji – Przedsiębiorca we współczesnej gospodarce – obejmuje następujące zagadnienia:

- przedsiębiorczość i przedsiębiorca w teorii ekonomii,

- przedsiębiorczość jako: proces, postawa i zachowanie,

- uwarunkowania przedsiębiorczości,

- przedsiębiorca a menedżer,

- proces założycielski przedsiębiorstwa,

- interesariusze przedsiębiorstwa,

- otoczenie przedsiębiorstwa,

- analiza otoczenia,

- wpływ otoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa,

- źródła finansowania startu przedsiębiorstwa,

- ryzyko w działalności gospodarczej.

- integracja w Europie.

- proces globalizacji.

 

 

Literatura podstawowa

Poza podręcznikami szkolnymi polecamy następujące pozycje literaturowe:

 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia,PWE, Warszawa, 1999.
  1. Brzeziński A., Wiedza ekonomiczna. Pytania i zadania, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania PCz, Częstochowa 2017.
 2. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2010.
  1. Drucker P., Praktyka zarządzania, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995.
  2. Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
 3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 4. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 2010.
  1. Koźmiński A. K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wyd.  Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 5. Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Wyd.  Mimex, Wrocław 1995.
 6. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2001.
 7. Pilarczyk B., Mruk H., (red.), Kompendium wiedzy o marketingu, PWE, Warszawa 2006.
 8. Podstawy marketingu, pod red. H. Mruk, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999.
  1. Romanowska M., Podstawy organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2002.
 9.  Supernat J., Zarządzanie strategiczne. Pojęcia i koncepcje, Wyd. Kolonia Limited, Wrocław 1998.

 

Literatura dodatkowa związana z tematem VI OPiZ

 1. Bławat F., Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003.
 2. Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 3. Brzeziński A., Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Wydziału Zarządzania PCz, Częstochowa 2016.
 4. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 5. 5.      Cieślik J., Przedsiębiorczość. Polityka. Rozwój. Wydawnictwo Akademickie. SEDNO, Warszawa 2014.
  1. Drucker P., Zarządzanie w czasach burzliwych, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995.
  2. Gaweł A., Proces przedsiębiorczy. Tworzenie nowych przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2013.
  3. Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 1998.
  4. Piasecki B., (red.), Ekonomika i zarządzanie małą firmą, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.

 

Czasopisma:

 

 1. Marketing i Rynek,
 2. Przegląd Organizacji,
 3. Personel i Zarządzanie,
 4. Organizacja i Kierowanie,
 5. Zarządzanie Zasobami ludzkimi,
 6. Forbes,
 7. Harward Business Review Polska.

 

Roczniki statystyczne GUS

 

 

 

Strony internetowe:

 

1. http://www.businessman.pl,

2. http://www.gazeta.prawna.pl,

3. http://www.parp.gov.pl/index/more/301,

4. http://www.gpw.pl/edukacja,

5. http://www.nbportal.pl/wiedza

 

Akty prawne:

 

1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej,

2. Kodeks spółek handlowych,

3. Kodeks pracy,

4. Kodeks cywilny.